Termékek

Akciók

BÚTORÁSZ AJÁNLAT!
ST 3 Cipő tároló ülőkével
-9%
Régi ár: 23 900 Ft
21 900 Ft/db
Kosárba
Nálunk MINDENRE talál BÚTORT !
A megadott szavak bármelyike vagy csak teljes egyezés érdekel

Gyakran Ismételt Kérdések

Amennyiben tudja mit keres a Gyakran Ismételt Kérdések között, írja be ide és nyomja meg a gombot:
Adatvédelmi nyilatkozat
A Collum Bt. (1031 Budapest, Áldomás u. 39, Cégjegyzékszám: 01-06-718726, Adószám: 20192590-2-41) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: http://www.butorasz.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://gyik.butorasz.hu/

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Az adatkezelő és elérhetőségei:
• Név: Collum Bt.
• Székhely: 1031 Budapest, Áldomás u. 39.
• E-mail: ugyfelszolgalat@butorasz.hu
• Telefon: +3630/5472535

Fogalom meghatározások
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

a. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Adatkezelések

A webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja

Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

E-mail cím Kapcsolattartás.

Telefonszám, mobilszám, fax szám

Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele.
A vásárlás/regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A vásárlás/regisztráció kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.
Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
• tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

• postai úton a 1031 Budapest, Áldomás u. 39. címen,
• e-mail útján az ugyfelszolgalat@butorasz.hu e-mail címen,
• telefonon a +3630/5472535 számon.

7. Az adatkezelés jogalapja:

7.1. Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,

7.2. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

7.3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

8. Tájékoztatjuk, hogy
• az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
• köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

Az igénybe vett adatfeldolgozók

Szállítás
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

• Royal Futár hungária Kft.
• 1097 Budapest, Gubacsi út32.
• ugyfelszolgalat@royal.hu
• Telefonszám: +36 1 216 3606

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

4. Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

Tárhely-szolgáltató
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

• Knight Hosting.
• cím: 12-45 River Rd Suite 354., Fair Lawn. NJ. 07410
• elérhetőség telefon: +1-201-7169894
• e-mail: istvan.szabo@knighthosting.us
• cégjegyzékszám: 46-4918383

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

További adatfeldolgozó (programozó/fejlesztő):

• Knight Hosting.
• Cím: 12-45 River Rd Suite 354., Fair Lawn. NJ. 07410.
• Telefon: +3630/5472535
• E-mail: istvan.szabo@knighthosting.us

Cookie-k (sütik) kezelése

1. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Munkamenet sütik (session)

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

connect.sid

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Google Adwords konverziókövetés használata

1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/
A Google Analytics alkalmazása.

1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Hírlevél, DM tevékenység

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja

Név, e-mail cím.: Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.
A feliratkozás időpontja: Technikai művelet végrehajtása.
A feliratkozás kori IP cím: Technikai művelet végrehajtása.

5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

8. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-66375/2013.

9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
• tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

11. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

• postai úton a 1031 Budapest, Áldomás u. 39. címen,
• e-mail útján az ugyfelszolgalat@butorasz.hu e-mail címen,
• telefonon a +3630/5472535 számon.
12. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

13. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

14. Tájékoztatjuk, hogy

• az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
• köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

Panaszkezelés

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja
Vezeték-és keresztnév: Azonosítás, kapcsolattartás.
E-mail cím: Kapcsolattartás.
Telefonszám: Kapcsolattartás.
Számlázási név és cím: Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

· Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
• tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

• postai úton a 1031 Budapest, Áldomás u. 39. címen,
• e-mail útján az ugyfelszolgalat@butorasz.hu e-mail címen,
• telefonon a +3630/5472535 számon.

7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

8. Tájékoztatjuk, hogy

• a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.
• a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
• köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.
Közösségi oldalak

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Az érintettek jogai

1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
3. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

7. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

• Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
• Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az adatkezelés biztonsága
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

• az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

• az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

• a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
Panasztételi lehetőség
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
• 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
• Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
• Telefon: +36 -1-391-1400
• Fax: +36-1-391-1410
• E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
A adatkezelő nyilatkozat elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
• A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
• 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
• 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
• 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
• 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
• A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Bútorápolás
1. A webáruházunkban vásárolható termékek ápolása.
Kárpittisztítóval és bútorápolóval, de egyes termékeink lemosható szövettel is kaphatóak.

2. Faápolás.

A fa bútorok tisztítása ápolása.
Az erezet irányába haladva kell portalanítani. Az ápoló és tisztítószereket enyhén nedves törlőruhára vigyük fel. Mindig puha felületű törlőkendőt használjunk a tisztításhoz. Tartós védelem eléréséhez használjunk ápoló viaszt.

3. Teakfa bútorok ápolása tisztítása.

Első lépés a tisztítás, enyhén szappanos vízzel vagy teak bútor tisztítóval dörzsölje át, tisztítsa meg a felületet, és várjon, amíg a fa teljesen megszárad. Második lépés az ápolás: A teak olajat keverje át alaposan használat előtt. Öntsön egy kisebb mennyiséget egy edénybe, és ecset segítségével vigye fel a felületre. Várjon körülbelül 15 percet, majd a felesleges olajat törölje át alaposan tiszta pamut ronggyal. Fontos! Olajozás után legalább 24 órát kell várni, mielőtt újra használatba vehetné a kezelt bútort.

4. Tömörfa szekrények tisztítása?

Alapvető szabály, főleg a politúrozott, méhviaszolt bútorok esetén, hogy forró csészét, vagy vizes, nedves tárgyakat ne tegyünk közvetlenül a bútor felületére, ennek hatására ugyanis foltok képződhetnek a felületen. Használjunk poháralátétet, tányéralátétet. Ha bútorápoló, vagy -fényező szert használunk, csak vékonyan kenjük fel, és jól dolgozzuk szét a felületen, különben az maszatos, ragacsos marad, és a port is jobban vonzza majd. A viasztartalmú szereknek kiváló ápoló, por- és víztaszító tulajdonságuk van, ezért ezeket részesítsük előnyben. Súrolószereket ne használjunk, mert ezek felsérthetik a bevonatot.

5. Bútoraim szövetét?

A napi szennyeződéseket rendszeres porszívózással és utána puha kefével, a simítási irányba történő átkeféléssel lehet eltüntetni. Esetenként javasoljuk nedves puha ruhával áttörölni a szövetet, hogy a szálak rugalmasságát megőrizzük. Javasoljuk, hogy a szennyeződéseket a lehető legrövidebb időn belül ki kell tisztítani. A folyadékokat első lépésben nedvszívó kendővel itassák fel, majd ezt követően kb. 30 C-os vízzel és semleges finom mosószerrel végezzék el a tisztítást. Ne használjanak háztartási tisztítószert, mert azok savakat tartalmaznak és megtámadják a szálakat. A tisztítószert soha sem a felületre kell önteni, hanem valamilyen tiszta, puha kendőre. A tisztítás előtt mindig ellenőrizze egy nem látható helyen, hogy a tisztítószer nem okoz-e színelváltozást. Tisztítás után mindig töröljék át varrattól-varratig a felületen a szövetet nedves kendővel, hogy a foltszáradást elkerüljék. Ezután itassák fel egy száraz kendővel ismét a felületet, és várják meg a teljes száradást. Ezután újra át kell porszívózni, és csak ezután lehet használatba venni. Plüss anyagokat soha nem szabad oldószerrel kezelni, mert tönkreteszik a huzatot!

6. Bőrbútorokat mivel érdemes tisztítani?

A bőrt is ugyanúgy, mint a szövetet folyamatosan ápolni kell. A legnagyobb ellensége a por és a szárazság. Ezt megelőzhetjük, ha nem tesszük ki a felületet erős napfénysugárzásnak és a fűtési szezonban nem közvetlenül radiátorok mellé tesszük. A meleg levegő kiszárítja, repedezetté teszi a bőrt. Az ápolásnál az egyik legfontosabb, hogy rendszeresen elvégezzük, mivel ezzel jelentősen megnöveljük az élettartamát és az újszerűségét a bőrnek. Mind a bőrhöz, mind a nubukhoz külön be lehet szerezni speciális bútorápoló szettet. A por kiszárítja a bőrt, ezért hetente egyszer mindenképpen porszívózzuk át a teljes felületet. Itt is, mint a szöveteknél, csak kis szívóhatással és puha kárpittisztító fejjel végezzük a folyamatot. Ezután nedves kendővel át kell törölni, hogy a bőr minden pórusából eltávolítsuk a port.

7. Novalife, lemosható szövetet hogyan kell tisztítani?

Folt esetén nedvesítsen meg egy kendőt, és törölje le vele a foltot. Enyhe dörzsöléssel távolítható el a folt a pórusokból is. Enyhe vagy kicsi szennyeződéseket bepermetezhet vízzel, s utána a fent leírtak alapján távolítsa el a foltot. Soha ne használjon folteltávolítót. Impregnálás vagy más kémiai termékek használata nem szükséges, hisz az NLF olyan anyag, mely rendkívüli ellenállással rendelkezik. A szennyeződések mindennaposak lehetnek, zsír- vagy fehérjetartalmúak, golyóstoll, csokoládé, ketchup, tej, vörösbor, gyümölcslé, elszíneződés – pl. a farmer -. Győződjön meg róla, hogy egy-egy mosás vagy folteltávolítás után az anyag valóban teljesen megszáradt-e. A folyadékot száraz, nedvszívó kendővel kell feltörölni. Rendszeresen, legalább hetente porszívózza és törölje le bútorát. Ehhez a porszívó megfelelő keféjét és a megfelelő szívóerejét használja.

8. Nyers bútort hogyan tisztítsam?

A nyers, nem festett fonott bútort ajánlatos néha citromos olajjal is átkenni. Nem piszkolódik, nem szárad ki, és fényes lesz. Fényesítésre használhatunk petróleumot is. Ilyenkor a bútort jól szellőztessük ki.

9. Rattan bútort mivel érdemes tisztítani, ápolni?

Az erősen elpiszkolódott, fonott bútort elegendő lemosni szappanos vízzel, majd sós vízzel öblíteni. A szabadban a napon is száríthatjuk. Ha a színük sötétedik, a mosószerhez keverjünk egy kevés bóraxot is. Így biztosan megőrzik eredeti színüket.

10. Szék fémvázát mivel tisztíthatom?

A fényes felületű bútorokat elég portörléskor átdörzsölnünk puha ruhával. Ezeket a bútorokat általában védőréteggel gyártják, nem igényelnek különösebb gondozást. Fényesítő szerek nélkül is mindig fényesek maradnak.


Általános tanácsok

1. Bútor tisztítás

A bútorok ápoláshoz célszerű természetes alapanyagú textíliát (pl. pamutot, gyapjút) vagy műanyag tollseprűt használni, mert ezek az elektrosztatikusság elvén működnek és magukhoz vonzzák a legapróbb porrészecskéket is.

2. Ha bútorápoló, vagy – fényező szert használunk.

Ezt mindig csak nagyon vékonyan vigyük fel, és jól dolgozzuk szét a felületen, különben az maszatos, ragacsos marad, és a port is jobban vonzza.


3. A fafelületekről a zsírfoltot egyszerűen eltávolíthatjuk ecetes vízzel, de ne áztassuk.


4. A nyers fafelületeket tisztítás után minden esetben töröljük teljesen szárazra, különben maradandó foltot hagyunk a fán.


5. A műanyag bútorok tisztításához elegendő általában a nedves, mosogatószeres törlőruha. Súrolószereket soha ne használjunk hozzájuk, mert ezek felsérthetik a bevonatot.


6. A bőrbevonatú bútorokat rendszeresen szárazon portalanítsuk. A sötét színűeket évente egyszer érdemes ricinusolajjal, a világosakat vazelinnel vékonyan átkenni.


7. Az interneten rengeteg receptet találhatunk a kiszáradt bútorokat ápolására. Ezek közül a legismertebb: egy evőkanál szalmiákszesz, négy evőkanál ecet és egy liter víz keveréke, amivel óvatosan lemossuk őket, majd átkenjük ricinusolajjal és végül bútortejjel fényezzük.


8. A penészes bútor nagyon jól tisztítható, ha áttöröljük egy alkoholba mártott ronggyal.


9. Elődeink a régi és, fakó nemes-fa bútorokat langyos tejjel átkenve ápolták.


10. A népi bölcsesség szerint a tölgy és a mahagóni bútorok eredeti színét visszahozhatjuk, ha langyos sörrel töröljük át őket.


11. A fakó bőrbútorok újra ragyogni fognak, ha lenolajjal kezeljük őket.


12. Aki már unja a levendula illatát, az is könnyedén elűzheti a szekrényből a molyokat, ha a sarkokba szegfűszeg, feketebors és fahéj keverékét teszi.


13. A karcolásokat is el lehet tüntetni. A világos színű fát félbevágott mogyoróbéllel kell bedörzsölni, a sötétet pedig a mindenki által ismert közönséges dióbéllel.


14. Ha nem használtunk poháralátétet és vízfoltok keletkeztek az asztalon étolaj és 70%-os alkohol 1:1 arányú keverékével eltüntethetjük.


15. A bársonyhuzat egy nedves szarvasbőrrel, szálirányban haladva tisztíthatjuk.


16. A fonott bútorok nem fognak megsárgulni, ha időnként átmossuk őket langyos sósvízzel. Jó szellőztetés mellett ezeknek a bútoroknak télen is szükségük van a nedvességre, ezért a szobavirág permetezővel szórjuk meg időnként vízzel őket.

Bútor tisztítás

17. A márványfelület tisztításához fogjunk egy félbevágott citromot, és kenjük be vele a felületet, ám figyeljünk arra, hogy 1-2 percnél tovább soha ne maradjon rajta a citromlé. Miután vízzel áttöröltük, megismételhetjük a műveletet.


18. A műanyag felületeken keletkezett kisebb foltokat nedves ruhára szórt kevés sziksóval lehet eltüntetni.


19. A régiek szerint az enyvet is el tudjuk tüntetni a fáról, ha margarinnal vagy étolajjal áztathatjuk fel.


20. Ha a bútoraink vagy azok fiókjai benedvesednek, akaszthatunk bele krétát, így kivonhatjuk belőle a nedvességet.


21. Ha el akarjuk távolítani a fára ráragasztott papírt, semmiképpen ne kapargassuk azt késsel. Inkább vigyünk fel cseppenként étolajat a papírra és hagyjuk hatni egy rövid ideig, majd egy puha ronggyal jó alaposan töröljük át, nehogy elszíneződjön a bútor. Ezt addig ismételjük, míg a papír le nem kopik teljesen.


22. Egy városi legenda szerint, a fényezett, világos bútorról, asztallapról a gyümölcs és borfoltokat könnyedén eltüntethetjük, ha egy-két zsemlét megforrósítunk a sütőben, széttörjük, és ezzel dörzsöljük a bútort, amíg a folt el nem tűnik.


23. Ha a függönyrúdon már nem csúsznak könnyedén a karikák, akkor a faanyagot viaszos padlóápolóval kenjük át de egy sűrű szemcsés smirglivel átcsiszolva is megoldhatjuk a problémát.


24. A bútorok rézkilincseit és fogantyúit és egyéb réz kiegészítőit újra fényessé varázsolhatjuk, ha egy kis ketchuppal dörzsöljük át, majd leöblítjük langyos vízzel.
Cookie-kezelés
Cookie (süti) kezelés

Ahogy más cégek, mi is használunk sütiket vagy más néven “cookie”-kat (a számítógép böngészőjében elhelyezett rövid szöveges fájlok) a weboldalunkon.

Mi az a süti?

Egy kis fájl, ami a webhelyek meglátogatásakor kerül a számítógépre.
Pontosabban egy – a kiszolgáló által meghatározott adatokat hordozó – információcsomag, amit a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző a szervernek minden kérés alkalmával. Funkciója valamilyen állapot bevezetése egy egyébként állapotmentes HTTP tranzakcióba. A böngészők általában egyszerű szöveges fájl(ok)ban tárolják a sütiket – sütifájlok –, így azok a böngésző kikapcsolása és újraindítása után is elérhetőek lesznek.

A Bútorász webáruház milyen sütiket és mire használ?

A webáruházunkban használt sütiket a következő kategóriákba soroljuk:

1. Teljesítmény méréséhez szükséges sütik
Weboldalunkat folyamatosan szeretnénk fejleszteni és javítani látogatóink számára: ezek a sütik ezt a célt szolgálják azzal, hogy általuk weboldalunk működését tudjuk elemezni.

Hogyan?

A Google Analytics sütikkel információt gyűjtünk weboldalunk használatáról, pl. a látogató melyik oldalt nézte meg, hova kattintott, hány oldalt keresett meg, milyen hosszú volt az egyes megtekintések ideje, milyen hibaüzenetekkel találkozott stb. Fontos, hogy ezek a sütik nem tudják – és nem is akarják – konkrétan beazonosítani a látogatókat (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik). További információt itt olvashat róluk.
(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage)

2. Célzó vagy hirdetéshez használt sütik

Ilyenkor a sütik bizonyos tartalmát megosztjuk egy harmadik féllel – akiknél hirdetünk (bármikor letilthatja ezt a funkciót).
Céljuk, hogy olyan hirdetésekkel találkozzon a látogató, amelyek számára érdekesek vagy fontosak lehetnek. Meg nézik pl. hogy milyen oldalakat keresett fel, hova kattintott, hány oldalt nézett meg stb. Ezek a sütik szintén nem tudják konkrétan beazonosítani a látogatókat (az éppen használt IP címet csak részben rögzítik).

Mik azok a harmadik feles sütik?

Webáruházunk más weboldalak linkjeit vagy ikonjait is megtalálja – pl. Facebook Like gomb, YouTube videó linkje, Twitter-oldal ikonja stb. –, melyek az adott oldalra irányítanak. Ezek az oldalak is sütiket használnak, amelyekre a vonatkozó szabályokat az adott oldalakon találja. A Collum Bt. nem ellenőrzi a harmadik felek oldalait, és nem felelős más külső weboldalak tartalmáért.

Harmadik feles süti az is, amiket hirdetőpartnereinktől kapunk (pl. Google AdWords Conversion Tracking), hogy kampányaink sikerességét mérhessük velük. Ezeket csak bizonyos aloldalak látogatásakor küldjük el a számítógépére, és csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk velük.

Weblapunk a Google AdWords remarketing sütijeit is használja, hogy a látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó oldalakon is a számukra érdekes hirdetésekkel érje el. Ezeket a sütiket a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le, a Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről pedig ide kattintva olvashat.
Hogyan értesítjük a látogatókat, és hogyan kérjük a hozzájárulásukat?

Első látogatáskor a Bútorász webáruházban, a képernyőn felugrik egy felirat arról, hogy a Bútorász webáruház az itt megismerhető sütiket használja, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet.

Hogyan ellenőrizheti / törölheti / távolíthatja el a sütiket?

A weboldalak megfelelő működése érdekében a legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket.

Fontos tudnia, hogy ha néhány vagy az összes süti tiltása/eltávolítása mellett dönt – amit a böngészője beállításai között bármikor megtehet –, az megváltoztathatja a weboldal működését, ami a számítógépe többi felhasználóját is érinteni fogja.

További információk a sütikkel kapcsolatban:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: http://www.naih.hu/index.html
Általános tájékoztató: http://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti
Igaz, hogy ki van téve egy termék a honlapra, de vajon az van is raktáron?
Termékeink általában raktárról rendelhetők, amelyek nem, azok mellett szerepel a megjegyzés: nincs raktáron! Ezek szállítási határidejéről információt kérhet ügyfélszolgálatunktól.
A kiírt akciós árak addig a napig érvényesek, amíg a termék mellett azok szerepelnek.
Sajnos előfordulhat, hogy egyik nap még szerepel honlapunkon egy termék akciós árral, de másnapra eltűnik. Ez azt jelenti, hogy a termék kifogyott, vagy az akció lejárt.
Mikor szállítják ki a megrendelt terméket?
A megrendelést követő, legkésőbb harmadik munkanapon, átadjuk a futárszolgálatnak a megrendelt csomago(t)(kat). Ha a fenti határidő nem tartható, azt azonnal jelezzük.
A csomag házhoz szállításával kapcsolatban, futárszolgálattól kapnak értesítést. Ez történhet e-mail ben vagy telefonon.
Regisztráció és rendelések kezelése:
Általános tudnivalók
Jelen ÁSZF minden olyan adásvételre és szolgáltatás igénybevételre kiterjed, melyet Ön mint vevő a BútorAsz Internetes Áruházból történő megrendeléssel kezdeményez.
A BútorAsz Internetes Áruházban történő vásárlás elektronikus úton lehetséges, Interneten keresztül a kiválasztott termékek kosárba helyezésével és a megrendelési folyamat végig vitelével.
A BútorAsz Internetes Áruházban böngészni szabadon, regisztráció nélkül is lehet. A vásárlás azonban regisztrációhoz kötött. Az áruházban mindenki jogosult vásárolni, aki érvényes adatokkal regisztrálta magát, és elfogadja jelen ÁSZF feltételeit.
Az áruházban található termékadatok, fotók, leírások a Collum Bt. tulajdonát képezik, ezért azok tömeges összegyűjtése, lementése, tárolása csak a Collum Bt. előzetes engedélyével lehetséges.
A megrendelés leadása után néhány percen belül a megrendelés beérkezéséről rendszerünk automata nyugtázó levelet küld a Vevőnek, ez azonban még nem minősül szerződésnek. A szerződés akkor jön létre, amikor ezt követően egy második levélben visszaigazoljuk a megrendelést, vagy telefonon termékfelelőseink értesítik Önt a megrendelése elfogadásáról. A megrendelést Ön a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosíthatja, illetve lemondhatja
Árak: Az áruházban feltüntetett árak érvényes fogyasztói árak. Visszaigazolást követően a rendelés fizetendő végösszege nem változik. A legnagyobb gondosság mellett is előfordulhat azonban, hogy áruházunkban technikai hiba miatt a piaci ártól jelentősen eltérő téves ár jelenik meg. Ilyen esetben az áru elküldése előtt egyeztetés végett telefonon (vagy e-mail-ben) megkeressük Önt. Az ilyen megrendeléseket nem tekintjük érvényesnek, és az ebből eredő károkért cégünk nem vállal felellőséget.


A megrendelések feladása a ButorAsz.hu webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, Interneten keresztül a www.ButorAsz.hu webcímen. Telefonon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket nem áll módunkban elfogadni.

A ButorAsz.hu webáruházban vásárlás előtt regisztrációra van szükség, ahol a szállítási és számlázási adatok megadására kerül sor. A rendelések teljesítésére az itt közölt feltételek érvényesek.
Az áruházban feltüntetett árak forintban értendő, érvényes fogyasztói árak. Amennyiben azonban technikai hiba miatt téves ár jelenik meg az áruházban, az áru elküldése előtt egyeztetés végett telefonon (vagy e-mail-ben) megkeressük Önt. Az ilyen megrendeléseket nem tekintjük érvényesnek.

Adatvédelem
A Collum Bt. fontosnak tartja vásárlói adatainak biztonságos, és diszkrét kezelését. A ButorAsz.hu webáruházban regisztrált felhasználók adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Collum Bt. alvállalkozójaként működik (pl. Posta, futárszolgálat). Ekkor azonban, az alvállalkozók a Collum Bt. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.
Regisztrációs adatok
Vásárlóinknak a regisztráció folyamán meg kell adniuk személyes adataikat (név, cím, telefonszám, e-mail stb.). Ezeket az adatokat kizárólag a megrendelések pontos teljesítése érdekében kérjük és tároljuk. Vevőszolgálatunk az Ön adatait arra használja, hogy szükség esetén felvegye Önnel a kapcsolatot, és teljesítse a megrendeléseket.
A megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatás
A Collum Bt. vásárlóit a pontos és gyors tájékoztatás érdekében a következő formában tájékoztatja: e-mail, telefon segítségével. Javasoljuk, hogy teljes körű regisztrációs adatokat adjon meg, hogy ügyfélszolgálatunk a lehető legrövidebb időn belül fel tudja venni Önnel a kapcsolatot a megrendelésével kapcsolatban.
A regisztráció megszüntetése
A Collum Bt. lehetővé teszi vásárlói számára a céggel való kapcsolattartás megszüntetését, és az adatainak törlését a Collum Bt. nyilvántartásából.
Ehhez kérjük, küldjön egy e-mailt az butorasz.hu@gmail.com címre, amelyben pontosan feltünteti a regisztrációkor megadott e-mail címét és nevét, és a belépési jelszavát. Felhívjuk figyelmét, hogy a regisztráció törlését követően új rendelés feladásakor ismét regisztrálnia kell magát!
Szállítási költségek és feltételek
Az alábbi lehetőségek közül választhat a termék átvételével kapcsolatban:

1) Személyesen, mintatermünkben:

Átvétel várható időpontja: akár már a rendelés napján
(amennyiben a rendelt terméke nem átvehető, azt e-mailben vagy telefonon jelezzük)

FIGYELEM! Amennyiben az ügyfélszolgálatunkon szeretné átvenni a weblapunkon szereplő, megvásárolni kívánt terméket, azt csakis egy előre a WEBÁRUHÁZON keresztül, regisztráció után leadott rendelés alapján tudják átvenni!

H-CS: 9.00 - 17.00
P: 9.00 - 16.00

Nincs egyéb költség, csak meg kell rendelnie a kiválasztott terméket és befáradni a nyitvatartási időpontok egyikén.
Csak készpénzt tudunk elfogadni.

2) Előreutalás, házhoz szállítás:

Raktáron lévő termékek esetén az átvétel várható időpontja: pénzbeérkezés után 1-3 munkanap.

Több termék vásárlása esetén, amennyiben nem egyértelmű a szállítási költség, kérjük vegyék fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal! Utaláskor a termék vételárat és a szállítási költséget is szíveskedjenek elutalni.

Bankszámlaszámunk: 10102103-79883004-00000001

(+3630 547-25-35)

FONTOS ! Amennyiben a csomag hibásan, sérülten érkezik a futárszolgálat képviselőjével azonnal jegyző könyvet kell kiállíttatni. A sérülésről utólag kiállított jegyzőkönyvet nem tudunk elfogadni! Kérjük átvételkor ellenőrizze a csomag épségét!
Az eladó további szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.)sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.


3) Utánvét, DPD - Royal Sprint futárkiszállítás, Fá-ma futárszolgálat:

Raktáron lévő termékek esetén az átvétel várható időpontja: rendeléstől számított maximum 5 munkanap.

Ennek a költsége a termék súlyától valamint méretétől függően változhat.

FIGYELEM! Bizonyos termékeinket jelenleg nem tudjuk házhoz szállítással eljuttatni önöknek a megváltozott futárszolgálati opciók jóvoltából. Ezen termékeket jelenleg a debreceni átvevő pontunkon tudják átvenni, vagy esetlegesen hosszabb határidővel a budapesti telephelyünkön. Ezen adatokat a termékek oldalán is feltüntetjük!

Köszönjük szíves megértésüket!


Szállítási díj táblázat

Súly határok - Bruttó kiszállítási díjak

1 - 5 kg: 3 000.-
6 - 17 kg: 4 000.-
18 - 30 kg: 5 000.-
31 - 50 kg: 6 000.-
51 - 100 kg: 10 000.-
101 kg felett: Egyedi áras
Vákuum csomagolt matracok: 7.000.-

Jelenleg érvényben lévő szállítási költségeink. (2020.06.30. tól)

Figyelem!
A weboldalon található matracokat egyedi áron szállítjuk. A vákuum csomagolt matracokat egységáron 7.000,- bruttó költségen tudjuk kiszállítani. A nem vákuum csomagolt matracokat súlytól és mérettől függően 10.000 Ft. illetve 15.000 Ft. bruttó áron tudjuk szállítani.

A webáruházunkban található kárpitos termékeinket egyedi áron szállítjuk (súly és méret alapján). A mindenkori szállítási költségeink a webáruházban található egyéb termékeink esetén használhatóak. Amennyiben kárpitos terméket rendelnek, azt egy válaszlevélben a pontos szállítási költséggel igazoljuk vissza.

Köszönjük szíves megértésüket!

Bruttó 150.000.- Ft. feletti rendelés esetén a súly kategóriák nem érvényesek tehát a megrendelt termék(ek)
szállítási díja a vételár 5%-a.

Felhívjuk tisztelt vásárlóink figyelmét, hogy amennyiben rendelésük végösszege meghaladja
a bruttó 100.000.- Ft -ot, úgy abban az esetben foglaló befizetése szükséges.
Foglaló összege a bruttó vételár 30%-a. A befizetést banki átutalással, valamint személyesen,
ügyfélszolgálatunkon tehetik meg.

Banki átutalás esetén az alábbi bankszámlára tudják utalni a visszaigazolt foglaló összegét.
Ezt mindig a Bútorász webáruházban leadott megrendelés után küldjük meg önöknek,
elektronikus levél formájában, az ön által regisztrált e-mail címre!

Bankszámlaszámunk a következő: Budapestbank 10102103-79883004-00000001

Személyesen: 1031. Bp. Áldomás u. 39.
H - P: 9.00 - 16.00 ig

(+3630 547-25-35)

A visszaigazoló e-mail nem minősül szerződésnek, tehát az esetleges hibás szállítási összeggel elküldött levél az itt megjelenített árakkal lesz korrigálva a kiszámlázás során!

FONTOS ! Amennyiben a csomag hibásan, sérülten érkezik a futárszolgálat képviselőjével azonnal jegyző könyvet kell kiállíttatni. A sérülésről utólag kiállítot jegyzőkönyvet nem tudunk elfogadni! Kérjük átvételkor ellenőrizze a csomag épségét!
Az eladó további szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.)sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

Vásárlói tájékoztató
Visszavásárlási garancia:

Garantáljuk, hogy Ön a vásárlástól számított 8 munkanapon belül a megvásárolt terméket az eredeti csomagolásban (ezért kérjük a csomagolást az Ön döntéséig megõrizni) az Ön számára ingyenesen visszaküldheti a részünkre, és mi a sértetlen termék átvétele után 8 munkanapon belül visszafizetjük a termék teljes vételárat! A visszaszállításra a megbízást az Ön instrukciói szerint mi adjuk a futárszolgálatnak, utánvéttel visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

Bontott, használt, sérült termék visszavásárlására a Collum Bt., mint szállító, nem kötelezhető. Egyedi esetekben – saját hatáskörben – dönthet a termék visszavételéről, a visszafizetendő összeget pedig egyedileg, a termék állapotától függően állapítja meg. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy terméket kizárólag számlával együtt tudunk visszavenni vagy cserélni.


Elállás joga

Minden vevőnek a vásárlástól számított 8 munkanapon belül elállási joga van, amely a következő feltételekkel vehető igénybe:

Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami bontatlan, vagy bontott, de hiánytalan gyári csomagolásban érkezik vissza a Collum Bt.-hez. Az elállási jog azonban nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyek olyan állapotúak, hogy az új termékként történő értékesítést nem teszik lehetővé.
Elállásra vonatkozó igényét e-mailben vagy személyesen kell bejelentenie.
Az áru ellenértékét a termék személyes visszajuttatásakor azonnal, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatérítjük. Amennyiben postán, vagy futárszolgálattal küldi vissza a terméket legkésőbb az áru megérkezését követő 30 napon belül visszautaljuk az összeget a vevő által megadott bankszámlaszámra.
A visszatérítés nem vonatkozik a kiszállítási költségekre, valamint a termékek visszajuttatásának költségeire, melyeket a megrendelőnek kell viselnie.
Az utánvétellel és portóval feladott csomagokat a Collum Bt. technikai okokból nem tudja elfogadni.
Amennyiben a termékről felbontás után a futár jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos cserelehetőséget biztosítunk. Ebben az esetben a sérülést a futár által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja.
Nem vonatkozik az elállási jog, az átvétel után megsérült termékekre.
Amennyiben megrendelését a termék kiszállítása előtt, vagy azt követően 8 napon belül lemondja, és interneten keresztül fizetett bankkártyával, akkor a banki tranzakciós költséggel csökkentve utaljuk vissza a bankszámlájára az áru ellenértékét.
A Collum Bt. raktárhelységében személyesen vásárolt árukra nem vonatkozik az elállási jog.
A termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat a megrendelőnek kell megtérítenie a Collum Bt. részére.
Az elállási jog gyakorlására vonatkozó jogszabály szövegét a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet tartalmazza.

Termékgarancia:
Szavatossági és jótállási feltételek

A kötelező jótállási jogok tekintetében a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, továbbá a 49/2003 (VII.30.) GKM rendelet rendelkezései az irányadóak.

1. A fogyasztó szavatossági igényének érvényesítése:

A Ptk. 307. § (1) bekezdése szerint a Vásárló a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását a Collum Bt.-vel közölni. A fogyasztói szerződés esetén a két hónapon belül megtett kifogást kellő időben közöltnek tekintjük. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.
A Ptk. 308. § szerint a Vásárló a teljesítéstől számított 24 hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait. Ha a Vásárló igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a 308. §-ban meghatározott határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított egy év, tartós használatra rendelt dolog esetében három év. Ha a kötelező alkalmassági idő három évnél hosszabb, az igény érvényesítésére ez a határidő az irányadó. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

Amennyiben a Vásárló a hibás teljesítés miatt szavatossági jogát, a vásárlást követő hat hónapon belül kívánja érvényesíteni, úgy a teljesítés hibátlanságát a gyártónak kell bebizonyítani, illetve a bevizsgálást is a gyártónak kell kezdeményeznie. Ha a hiba ténye, jellege, illetve a vásárlást követő hat hónapon túl érvényesített szavatossági igény esetén a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges, a Vásárló egy független minőségellenőrző intézettől szakvéleményt kérhet. A hibás teljesítést ez esetben a Vásárlónak kell bizonyítani, illetve a bevizsgálást is a Vásárlónak kell kezdeményezni. Ha a felek nem fogadják el a szakvéleményt, akkor a Vásárló a peren kívüli megegyezés érdekében Békéltető Testülethez fordulhat. A békéltető eljárás nem érinti a feleknek azt a jogát, hogy a fogyasztói szerződésből eredő igényeiket bírósági eljárás keretében érvényesítsék. Az esetleges kereset elbírálására – 5 millió forint alatti igény érvényesítése esetén – az alperes székhelye szerinti bíróság illetékes.

2. Jótállás

A szavatosságtól különbözik a jótállás (garancia), amely a törvényben biztosított szavatossági jogokon túl, további kedvezményeket biztosít a Vásárlónak hibás teljesítés esetére. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, ill. az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Figyelem: A 10.000Ft-ot nem meghaladó termékeinkre 1 év jótállást vállalunk.


A jótállási felelősséget kizáró feltételekről:

Ha a terméken a vevő vagy idegen személy átalakítást végzett.
Ha a hiba nem rendeltetés szerű használat / a kezelési-használati útmutatóban, illetve a szerelési rajzban előírtakról eltérő használat pl.: nem megfelelő tisztítás / átalakítás, helytelen tárolás, vagy elemi kár, törés, szakszerűtlen üzembe helyezés, illetve beavatkozás miatt következett be.
Ha az üvegáru/tükör törését nem a hordozó elem deformációja okozta.
A jótállási jegyen feltüntetett olyan hibákra, amelyre a vásárló árengedményt kapott.
A jótállásra kötelezett csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termékben a Vásárlónak történt átadás után keletkezett.

A fogyasztó jótállási igényének érvényesítése:

Kérjük, az eladótól minden esetben kérje a vásárlás napjának feltüntetését a számlán, eladási jegyzéken és a jótállási jegyen! Az elvesztett jótállási jegy nem pótolható! A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállási javítás során cserélt jelentős alkatrészekre a jótállási idő újra kezdődik, illetve meghosszabbodik a hiba közlésétől kezdve azzal az idővel, amely alatt a terméket vásárlónk rendeltetésszerűen nem használta. Jótállási javítási munkát kizárólag csak az érvényes jótállási jegy alapján végzünk!

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet értelmében 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézipoggyászként nem szállítható terméket az üzemelés helyén kell megjavítani. Ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállás a Vásárló törvényből eredő jogait nem érinti.

Figyelem!

Amennyiben a Szolgáltató (Collum Bt) minden gondossága ellenére hibás ár kerül a web áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Partner elállhat vásárlási szándékától.

Amennyiben a megrendelt termék a rendelés pillanatában nincs raktáron, akkor az ár a rendelési árhoz képest változhat, pozitív, illetve negatív irányban is. A változás oka lehet árfolyam ingadozás és gyártói/beszállítói ármódosítás is.

Panaszkezelés

Szavatossági vagy jótállási igény benyújtása esetén, kérjük keresse fel vevõszolgálatunkat az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Collum Bt.

1031 Budapest, Áldomás u. 39. Kedd, Szerda, Csütrötök: 14:00-16.00Bútor webáruház
VÁRJUK ÖNT!

www.butorasz.hu
ugyfelszolgalat@butorasz.hu
0630 547-25-35

Collum Bt.
Adósz.: 20192590-2-41
Cgj.sz.:01-06-718726
Ügyfélszolgálat és raktár:
1031. Budapest, Áldomás u. 39. (Kék ikerház)
TERMÉKEK

Otthon
Bárszék
Bútorcsaládok
Ifjúsági - gyerekszékek
Irodaszék
Nanni matracok
Számitógépasztal, íróasztal, konzolasztal
KÖZÖSEN

HÍRLEVÉL

Íratkozzon fel MOST ingyenes HÍRLEVELÜNKRE, hogy soha ne maradjon le akcióinkról, vagy egyedi ajánlatainkról!

Tekintse meg legfrissebb hírlevelünket!Köszönjük, hogy bennünket választott! Keressen bennünket bizalommal a hét bármelyik napján, online, a nap 24 órájában! Kövessen bennünket Facebook-on is, hogy azonnal értesüljön legújabb ajánlatainkról, és a legfrissebb bútor trendekről!Kedves Vásárlónk! Oldalunk további böngészésével-, funkcióinak használatával automatikusan elfogadja Cookie kezelési szabályzatunkat! MEGÉRTETTEM!